Pravidla a podmínky

1. ÚVOD

1.1.


MyCookAround je online platforma, která umožňuje Kuchařům (farmářům, zemědělcům, výrobcům domácích potravin a produktů a soukromým osobám jako domácím kuchařům) navázat spojení se svými Hosty za účelem nákupu nebo spotřeby jejich produktů nebo domácích jídel připravených kuchaři nebo se s nimi jinak podělit o část toho, co Kuchaři vařili, připravovali, pěstovali a / nebo produkovali. Je to také „Marketplace“, kde mohou Kuchaři prodávat jídlo a pití, které vyrábějí doma, například domácí marmelády, nebo také prodávat zážitky spojené s vařením, jako jsou například kurzy vaření, výroba vína atd. Platforma MyCookAround a související služby definované v těchto podmínkách jsou provozovány poskytovány společností Etcetera Business and Tourism s.r.o., IČ: 06865453, IČ DPH. CZ06865453, na které se vztahuje české právo, se sídlem Dlouhá 715/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 290385.

1.2.

Musíte mít alespoň 18 let (nebo jakéhokoli jiného věku podle jurisdikce vaší rezidence) a vaše právní způsobilost a oprávnění k uzavírání právně závazných vztahů musí být neomezené, abyste mohli přistupovat k Platformě MyCookAround a používat ji a registrovat si účet MyCookAround. Přístupem a / nebo používáním Platformy MyCookAround výslovně prohlašujete a zaručujete se, že máte nejméně 18 let (nebo jakéhokoli jiného věku, jak vyžaduje vaše jurisdikce vašeho rezidentního státu) a že máte právní způsobilost a oprávnění uzavřít smluvní vztah se společností MyCookAround a ostatními uživateli.

1.3.

Přístupem a / nebo používáním Platformy MyCookAround souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete právně vázán/a těmito podmínkami, pokud se stanete registrovaným uživatelem našich služeb i pokud ne. Tyto Podmínky, které mohou být čas od času upraveny, upravují váš přístup k Platformě MyCookAround a její používání a představují právně závaznou dohodu mezi vámi a MyCookAround. Pokud nepoužíváte Platformu MyCookAround nebo naše služby v souladu s těmito podmínkami, může se na vás vztahovat občanskoprávní a trestní sankce. Přístupem a / nebo používáním Platformy MyCookAround dále souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy (včetně, aniž byste omezili obecnost tohoto ustanovení, daňové a správní předpisy).

1.4.


Pokud se rozhodnete používat Platformu MyCookAround, děláte tak dobrovolně a na své vlastní riziko. Platforma MyCookAround a naše služby jsou poskytovány bez jakékoli záruky, ať výslovné, předpokládaně nebo jinak.

1.5.


Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, má MyCookAround status prostředníka mezi Kuchaři a Hosty.

2. DEFINICE

2.1.


Termíny jako „MyCookAround“, „my“, „nás“ a „náš“ se vztahují na Etcetera Business and Tourism s.r.o., IČ společnosti č. 06865453, která se řídí právními předpisy České republiky a sídlí na Dlouhé 715/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

2.2.

„Platforma MyCookAround“ znamená progresivní webovou aplikaci, prostřednictvím které jsou naše Služby poskytovány a které MyCookAround vlastní, provozuje, spravuje, udržuje nebo hostuje.

2.3.

„Účet MyCookAround“ znamená jedinečný účet jediného uživatele registrovaného na Platformě MyCookAround.

2.4.


„Služby“ znamenají zprostředkování Kuchařových služeb mezi Kuchaři a Hosty prostřednictvím Platformy MyCookAround a dalších služeb poskytovaných Platformou MyCookAround v souladu s těmito podmínkami.

2.5.


„Kuchařem“ se rozumí jednotlivec – nezávislý dodavatel poskytující služby Kuchaře, který poskytuje tyto služby v rámci své obchodní činnosti. Může to být soukromá osoba nebo právnická osoba.

2.6.


„Službami Kuchaře“ se rozumí služby poskytované Kuchařem, které mohou zahrnovat zejména (i) sdílení domácích jídel připravených Cookem na místě, (ii) take-away prodej všech položek, které Kuchaři vařili, pěstovali, připravovali, a / nebo produkovali (např. marmeláda) a iii) prodej zážitků a poskytování služeb souvisejících s vařením, pěstováním, chovem, přípravou jídla (např. kurzy vaření).

2.7.


„Kuchařovy platby“ znamenají cenu účtovanou Kuchařem za jeho služby bez poplatku za MyCookAround služby.

2.8.


„Host“ je jednotlivec – spotřebitel, který si objedná Kuchařovy služby od konkrétního Kuchaře.

2.9.


„Uživatel“ znamená osoba s registrovaným účtem MyCookAround.

2.10.

„Váš Obsah“ znamená jakýkoli obsah, který je publikován nebo považován za publikovaný na nebo prostřednictvím Platformy MyCookAround Uživatelem.

2.11.

„Nabídka“ znamená konkrétní Služby Kuchaře inzerované Kuchařem na MyCookAround Platformě.

2.12.

„Objednávka“ znamená objednávku konkrétních Služeb Kuchaře inzerovaných Kuchařem na Platformě MyCookAround.

2.13.

„Podmínky“ znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky.

3. REGISTRACE

3.1.


Abyste mohli používat platformu MyCookAround, ať už jako Kuchař, Host nebo obojí, musíte si nejprve zaregistrovat účet MyCookAround na Platformě MyCookAround.

3.2.

Souhlasíte s tím, že provedete všechny kroky registračního procesu podle pokynů na Platformě MyCookAround čestně a úplně tak, jak jen jste schopni. Musíte poskytnout pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace požadované během procesu registrace. Souhlasíte s tím, že váš Účet MyCookAround a další informace o vás budou stále pravdivé, přesné, úplné a aktuální.

3.3.

Na Platformě MyCookAround můžete spravovat pouze jednu registraci (tj. Nemůžete zaregistrovat více než jeden Účet MyCookAround), ale můžete být zároveň Kuchařem i Hostem pod jednou registrací a přepínat mezi profily Kuchaře nebo Hosta. Účet MyCookAround nesmíte registrovat jménem žádné jiné osoby než vaší vlastní nebo právnické osoby, kterou zastupujete.

3.4.


MyCookAround si vyhrazuje právo ukončit jakýkoli uživatelský Účet MyCookAround, pokud Uživatel poruší jakékoli ustanovení těchto Podmínek.

4. UŽIVATELSKÝ OBSAH

4.1.

Uživatelé mohou zveřejňovat svůj vlastní Obsah na Platformě MyCookAround. Všechno, co zveřejníte (nebo jinak zviditelníte) na Platformě MyCookAround, se pro účely těchto Podmínek považuje za Obsah, který zveřejníte. Zásadou MyCookAround není upravovat ani moderovat váš obsah bez vašeho předchozího souhlasu, pokud to není nutné k zajištění souladu se zákonnými předpisy nebo těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že pokud jste propojili svůj Účet MyCookAround s jakoukoli službou třetí strany, mohou se vyměňovat informace a bude se za to, že jste zveřejnili veškeré informace zpřístupněné na Platformě MyCookAround službou třetí strany v důsledku poskytování služeb spojené.

4.2.

Jste výhradně zodpovědní za svůj Obsah, který publikujete nebo se domníváte, že byl publikován na nebo prostřednictvím Platformy MyCookAround.

4.3.

Přístupem na a / nebo používáním platformy MyCookAround souhlasíte s tím, že:

a) Jakákoli reprezentace a informace, které publikujete, jsou pravdivé.
b) S výjimkou Kuchařů, kteří nabízejí Kuchařské služby v souladu s těmito Podmínkami, nebudete MyCookAround Platform používat k nabízení produktů nebo služeb.
c) Nesmíte zveřejňovat, nahrávat, publikovat, odesílat ani přenášet nic, co: (i) porušuje, zneužívá nebo porušuje patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu či soukromí nebo práva na obraz; nebo (ii) porušuje nebo povzbuzuje jakékoli jednání, které by porušovalo jakýkoli platný zákon nebo nařízení nebo by vedlo k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti nebo by se mohlo očekávat, že podnítí protispolečenské chování; nebo (iii) je podvodný, nepravdivý, zavádějící (přímo nebo opomenutím nebo neúplností informací) nebo klamný; nebo (iv) je pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, výhružný, obtěžující nebo obscénní, pornografický, vulgární nebo může být jinak shledáno někým, že je urážlivé; nebo (v) je diskriminační, škodlivě netolerantní, rasistická, nenávistně inspirovaná, obtěžující nebo škodlivá vůči jednotlivci nebo skupině, proti jakémukoli náboženství, pedofilii, podněcující násilí, rasovou nebo etnickou nenávist, nezákonná nebo jinak odpuzitelná; nebo (vi) násilí nebo ohrožuje nebo podporuje násilí nebo jednání, které ohrožuje jakoukoli osobu, skupinu nebo zvíře; nebo (vii) propaguje nezákonné nebo škodlivé činnosti nebo látky; nebo (viii) ospravedlňuje nebo propaguje jakoukoli z věcí uvedených v bodech (i) až (vii) výše.
d) Vulgární může být shledáno, že je urážlivé; nebo (v) je diskriminační, škodlivě netolerantní, rasistické, nenávistně inspirované, obtěžující nebo škodlivé vůči jednotlivci nebo skupině, proti jakémukoli náboženství, pedofilii, podněcující násilí, rasovou nebo etnickou nenávist, nezákonné nebo protiprávní; nebo (vi) násilí nebo ohrožuje nebo podporuje násilí nebo jednání, které ohrožuje jakoukoli osobu, skupinu nebo zvíře; nebo (vii) propaguje nezákonné nebo škodlivé činnosti nebo látky; nebo (viii) ospravedlňuje nebo propaguje jakoukoli z věcí uvedených v bodech (i) až (vii) výše.
e) MyCookAround není povinno ukládat a / nebo publikovat váš Obsah. MyCookAround může kdykoli a bez předchozího upozornění smazat váš Obsah nebo jakékoli jeho části z Platformy MyCookAround, jak považuje za vhodné.
f) Přestože zůstáváte vlastníkem a zodpovídáte za svůj Obsah, nic v jakémkoli vztahu mezi vámi a Platformou MyCookAround nezajišťuje převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví na vás.
g) MyCookAround může upravovat, reprodukovat zcela nebo částečně, překládat, odkazovat na něj, seskupovat a jinak nakládat s vaším Obsahem nebo jeho prvky, jak považuje za vhodné.
h) MyCookAround může používat a využívat váš Obsah a informace, které se o vás MyCookAround dozví, aby s vámi byla možna komunikace v rámci Platformy, zacílit na reklamu a vyvíjet, implementovat a vylepšovat marketingové kampaně a obecně propagovat služby MyCookAround.
i) Jakýkoli profilový obrázek, který nahrajete na svůj Účet MyCookAround, je poctivým zastoupením vaší osoby nebo společnosti kterou zastupujete a neporušuje žádná práva duševního vlastnictví patřící třetí straně a výslovně zmocňujete společnost MyCookAround k použití vašeho profilového obrázku, jak považuje za vhodný.
j) MyCookAround může poskytovat odkazy nebo doporučení na jiné webové stránky, služby, publikace nebo aplikace. MyCookAround nevytváří a neposkytuje žádná schvalování, potvrzení, záruku ani potvrzení, pokud jde o spolehlivost takovýchto webových stránek, zveřejnění služby nebo aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že se nebudete při hodnocení nebo používání těchto služeb spoléhat na MyCookAround a že za žádných okolností vám MyCookAround nebude zodpovídat za jakékoli selhání webových stránek, služeb, publikací nebo aplikací, za které není zodpovědný. MyCookAround nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek odkazovaných na našich stránkách. MyCookAround nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich použití. V této souvislosti potvrzujete a přijímáte, že společnost MyCookAround nenese odpovědnost za jednání nebo selhání poskytovatelů plateb.
k) MyCookAround může (ale není povinen) zaměstnávat překladatele a editory (a může používat služby automatizovaného překladu a editace kopií) k vašemu Obsahu za účelem změny stylu nebo jazyka, který používáte. Kromě toho, že vše, co MyCookAround vytváří závazek nebo odpovědnost, které by jinak nevznikly, souhlasíte s tím, že tyto procesy nesnižují žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za váš Obsah a zavazujete se, že Platformě MyCookAround v důsledku vašeho Obsahu nebo jeho zacházení nevzniknou žádné ztráty.

4.4.

Přijetím těchto podmínek udělujete MyCookAround celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou (nebo na dobu ochrany), nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou licenci s právem sublicencovat, používat, prohlížet, kopírovat, přizpůsobovat, překládat, upravovat, distribuovat, licencovat, prodávat, převádět, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, přenášet, streamovat, vysílat, přistupovat, prohlížet a jinak využívat svůj Obsah (který může zahrnovat zejména, ale bez omezení, publikování a šíření vašeho obsahu prostřednictvím Platformy MyCookAround a našich služeb a propagace nebo marketingu Platformy MyCookAround a / nebo našich služeb).

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1.

Každý, kdo chce používat Platformu MyCookAround jako Kuchař, může tak učinit pouze jako nezávislá osoba nebo právnická osoba jednající jako třetí strana. Jako Kuchař výslovně souhlasíte s tím, že váš vztah s MyCookAround je omezen na to, že jste nezávislým dodavatelem třetích stran a že nejste zaměstnancem, agentem, spoluvlastníkem nebo partnerem MyCookAround a v každém případě budete jednat výhradně vaším vlastním jménem nebo jménem společnosti, kterou zastupujete, pro váš vlastní prospěch a na vaše vlastní riziko, a nikoli na účet, ve prospěch nebo riziko Platformy MyCookAround. MyCookAround za vás nenese žádnou zodpovědnost a nikterak vás neřídí ani neovlivňuje poskytování vašich služeb.

5.2.

Jako Kuchař jste sami zodpovědní za stanovení ceny vaší Nabídky (Poplatky Kuchaře).

5.3.

Jako kuchař jste výhradně zodpovědní za dodržování všech právních předpisů a správních předpisů platných v jurisdikci vaší rezidence, zejména včetně, ale nejen, regulace podnikání v pohostinství, norem týkajících se podávání jídel a nápojů veřejnosti, hygienické normy a další. Kromě toho jsou Kuchaři v každé zemi sami zodpovědní za své fiskální povinnosti podle právních předpisů jurisdikce dané země

5.4.

MyCookAround nemá žádnou kontrolu a nemá vůči vám žádnou odpovědnost ani povinnost v souvislosti s jakýmkoli jednáním nebo zneužitím (i) Kuchařů, (ii) Hostů, (iii) dalších Uživateli Platformy MyCookAround a (iv) jakýmikoliv dalšími třetími stranami, které se účastní nebo jakkoliv využívají Kuchařových služeb. MyCookAround nekontroluje a nemá žádné právo kontrolovat, zda se vaše offline aktivity shodují s aktivitami s vaším Účtem na Platformě MyCookAround.
Výslovně souhlasíte s tím, že MyCookAround nezodpovídá za žádné škody ani škody způsobené vaší interakcí s ostatními Uživateli Platformy MyCookAround a souhlasíte s tím, že (v maximální míře povolené příslušným zákonem) MyCookAround odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z jednání nebo nesprávného jednání Uživatelů. Zejména souhlasíte s tím, že Kuchaři jsou výhradně odpovědní za podmínky a kvalitu svých Služeb.

5.5.

MyCookAround nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, represivní nebo následné škody, včetně ztracených zisků, ztracených dat, zranění osob nebo škod na majetku souvisejících s, v souvislosti s jiným používáním Platformy MyCookAround nebo našich služeb, bez ohledu na nedbalost (aktivní, kladnou, výhradní nebo souběžnou) MyCookAround (aktivní, kladná, výhradní nebo souběžná), i když byla Platforma MyCookAround informována o možnosti takové škody. MyCookAround neodpovídá za žádné škody, odpovědnost nebo ztráty, které vzniknou v důsledku vašeho používání nebo spolehnutí se na Služby nebo vaší neschopnosti přistupovat ke Službám nebo je využívat.

5.6.

Souhlasíte s tím, že budete MyCookAround a jeho přidružené subjekty a jejich přidružené osoby a jejich pracovníky, ředitele, zaměstnance a agenty odškodňovat a chránit před veškerými nároky, ztrátami, závazky a náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou z nebo v souvislosti s: (i) vaše používání Služeb; (ii) porušení nebo porušení kterékoli z těchto podmínek; (iii) oprávněné použití vašeho Obsahu Platformy MyCookAround.

5.7.

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony o kontrole exportu ve vaší místní jurisdikci.

5.8.

MyCookAround může zpřístupnit a používat Platformu MyCookAround nebo určité oblasti nebo funkce Platformy MyCookAround, s výhradou určitých podmínek nebo požadavků, jako je dokončení ověřovacího procesu, splnění specifických kritérií kvality nebo způsobilosti, splnění limitů hodnocení nebo recenzí nebo Uživatelských rezervací a historií zrušení.

5.9.

Pokud se rozhodneme provádět ověření totožnosti nebo ověření původu u jakéhokoli Uživatele, v rozsahu povoleném platnými zákony, vzdáváme se záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných, předpokládaných nebo jiných, že tyto kontroly identifikují předchozí zneužití ze strany Uživatele nebo zaručí, že Uživatel se nebude v budoucnu dopouštět pochybení.

5.10.

Ověření Uživatele na internetu je obtížné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za potvrzení totožnosti uživatele. Bez ohledu na výše uvedené, z důvodu transparentnosti a prevence podvodů a v souladu s platnými zákony, můžeme, ale nemáme povinnost, (i) požádat uživatele, aby poskytli formu vládní identifikace nebo jiné informace nebo provedli další kontroly, jejichž cílem je ověřit totožnosti nebo pozadí Uživatelů, (ii) provést kontrolu Uživatelů proti databázím třetích stran nebo jiným zdrojům a vyžádat si zprávy od poskytovatelů služeb a (iii) pokud máme dostatek informací k identifikaci Uživatele, získat zprávy z veřejných záznamů o odsouzeních za trestný čin nebo výpisu z trestního rejstříku nebo ekvivalentní verze podkladových nebo registrovaných delikventů ve vaší místní jurisdikci (pokud jsou k dispozici).

5.11.

Přístup k určitým oblastem a funkcím Platformy MyCookAround nebo jejich používání mohou podléhat samostatným zásadám, normám nebo směrnicím nebo vyžadovat, abyste přijali další smluvní podmínky. Pokud dojde ke konfliktu mezi těmito podmínkami a dalšími podmínkami vztahujícími se na konkrétní oblast nebo funkci Platformy MyCookAround, budou mít poslední smluvní podmínky přednost před vaším přístupem nebo použitím této oblasti nebo funkce Platformy MyCookAround, pokud není uvedeno jinak.

5.12.

Ve stanoveném časovém rámci po poskytnutí Služeb Kuchaře mohou Hosté i Kuchař zanechat veřejnou recenzi a podat o sobě hodnocení hvězdičkami. Hodnocení nebo recenze odrážejí názory jednotlivých Uživatelů a neodrážejí názor Platformy MyCookAround. Hodnocení a recenze nejsou Platformou MyCookAround ověřeny z hlediska přesnosti a mohou být nesprávné nebo zavádějící. Hodnocení Hostů a Kuchařů musí být přesné a nesmí obsahovat žádný urážlivý nebo pomlouvačný jazyk. Uživatelům je zakázáno jakýmkoli způsobem manipulovat se systémem hodnocení a recenzí, jako je například pokyn třetí straně k napsání kladného nebo záporného hodnocení o jiném Uživateli.

5.13.

Souhlasíte, že nebudete činit nic pro vytvoření falešného dojmu, jednali s ním nebo jednali jménem nebo ve prospěch Platformy MyCookAround, včetně nevhodného používání jakéhokoli duševního vlastnictví Platofrmy MyCookAround.

6. NABÍDKY, OBJEDNÁVKY, REZERVACE

6.1.

Aby bylo možné inzerovat Služby Kuchaře na Platformě MyCookAround, musí Kuchař vytvořit Nabídku na Platformě MyCookAround s uvedením všech relevantních podrobností Nabídky, včetně zejména popisu nabízeného produktu nebo služby, místa, času a cenových podmínek.

6.2.

Host, který si přeje objednat Služby Kuchaře inzerované na Platformě MyCookAround, musí vybrat příslušnou Nabídku a zadat Objednávku.

6.3.

Rezervace Služeb Kuchaře je potvrzena, jakmile Kuchař přijme Objednávku zadanou Hostem.

6.4.

Zadáním Objednávky a jejím následným přijetím Kuchařem vstoupí Host do přímého právně závazného smluvního vztahu s příslušným Kuchařem. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud není v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, MyCookAround se za žádných okolností nestane stranou jakýchkoli dohod uzavřených mezi Kuchaři na jedné straně a Hosty na straně druhé.

6.5.

Kuchaři a Hosté jsou zodpovědní za jakékoli změny Rezervace, které provedou prostřednictvím Platformy MyCookAround. Pokud Host zruší Objednávku, která byla již Kuchařem přijata kdykoli před splatností příslušné nabídky, nemá Kuchař nárok na žádné kompenzace se strany MyCookAround. Pokud Kuchař zruší Nabídku, která již byla objednána přes Platformu MyCookAround Hostem a přijata Kuchařem, může být Kuchař požádán o vysvětlení. Pokud se taková situace opakuje, může Platforma MyCookAround po určitou dobu Kuchaře banovat. Pokud Host nevyzvedne svoji Objednávku bez jakéhokoli vysvětlení Kuchaři, může být jeho uživatelský profil z Platformy MyCookAround zabanován.

6.6.

Za určitých okolností může Platforma MyCookAround podle svého výhradního uvážení rozhodnout, že je nutné nebo žádoucí zrušit dohodnutou Nabídku. Za těchto okolností může MyCookAround podle vlastního uvážení rozhodnout, že vrátí část Hosta nebo všechny částky účtované Hostovi, pakliže bylo zaplaceno prostřednictvím Platformy MyCookAround. Souhlasíte s tím, že MyCookAround a příslušný Host nebo Kuchař vám nebudou v souvislosti s takovými zrušením nebo vrácením peněz odpovědni.

7. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

7.1.

Při vytváření Nabídky musí Kuchař uvést Transakční poplatek, který bude účtován každému Hostovi. Transakční poplatek se kótuje včetně všech prodejních a obdobných nebo jiných daní. Posláním Objednávky se Host zavazuje zaplatit Transakční poplatek za předpokladu, že Objednávku Kuchař přijme.

7.2.

Poplatky Platformy MyCookAroud jsou založeny na členství Uživatelů. Ty se mohou lišit v závislosti na typu členství a mohou se projevit zvýšením, které je hrazeno z dodatečných provozních nákladů Platformy. Jakmile je členství zaplaceno, není vratné za žádných okolností.

7.3.

Kuchaři souhlasí a uznávají, že odpovídají za plnění všech svých vlastních daňových povinností (včetně daní z obratu, včetně, ale bez omezení na DPH), ať už jsou uloženy na státní, místní nebo jiné úrovni.Platforma MyCookAround v tomto ohledu nepřijímá žádné závazky. Platforma MyCookAround zejména nepřebírá žádnou odpovědnost (skutečnou nebo domnělou) za to, že Kuchařům oznámí nebo vysvětlí, nebo se bude dotazovat na zacházení s jakýmikoliv jeho Nabídkami v souvislosti s DPH nebo daní z obratu.

7.4.

Pokud to Platforma MyCookAround vyžaduje pro účely svého jednání s jakýmkoli daňovým nebo regulačním úřadem, Kuchaři a Hosté poskytnou MyCookAround neprodleně na vyžádání veškeré informace, data, dokumentaci a / nebo kopie sdělení (ať už v elektronickém formátu nebo jinak), které se týkají Nabídek, Objednávek nebo Rezervací, kterých se účastnili. Kuchaři poskytnou MyCookAround na požádání veškerou přiměřenou pomoc při jakékoli diskusi nebo sporu s jakýmkoli daňovým úřadem, pokud jde o zacházení s Nabídkami, na kterých se tito Kuchaři podíleli. Kuchaři souhlasí s tím, že odškodní Platformu MyCookAround za jakékoli závazky týkající se DPH nebo podobných daní z obratu, které je Platforma MyCookAround povinna zaplatit a které zcela vyplývají z Nabídek Kuchaře.

8. STÍŽNOSTI, SPORY A VRÁCENÍ PENĚZ

8.1.

Souhlasíte s tím, že Platforma MyCookAround nebude v žádném případě odpovědná ani odpovědná za jakékoli prohlášení ze strany Hostů nebo Kuchařů na nebo mimo Platformu MyCookAround ani za jakoukoli z Kuchařových služeb, která nebude mít hladký průběh nebo tak, jak ji Kuchař inzeroval, nebo byla očekávána Hostem nebo jinak neuspokojivá. Obě strany mají právo nahlásit druhou stranu Platformě MyCookAround a MyCookAround má právo situaci vyhodnotit a rozhodnout o řešení, pokud to považuje za vhodné.

8.2.

Doufáme, že se všem Hostům líbí každá služba Kuchařů, ale někdy se věci pokazí a pokud se Host domnívá, že Kuchař nesplnil základní povinnost své Nabídky, může Host do půlnoci následujícího dne po dni, kdy byla příslušná Nabídka naplánována, aby byl celý nebo část Transakčního poplatku, v případě Platby přes Platformu MyCookAround, zaplaceného Hostem vrácen zasláním e-mailu na adresu mycookaround@gmail.com s uvedením odkazu na Nabídku, identifikace odkazu Kuchaře, upřesněním částky Transakčního poplatku, sdělte a poskytněte co nejvíce informací o problému (relevantní selhání) a důvody, proč se domnívate, že Platba by měla být vrácena.

8.3.

Pokud máte jakýkoli Spor týkající se jakékoli Nabídky, doporučujeme vám (i když to není povinné), abyste se obrátili na naše oddělení pro vymáhání pohledávek a pokusili se Spor vyřešit smírně. V případě reklamace nebo Sporu nás kontaktujte na: info@mycookaround.com

8.4.

MyCookAround souhlasí, že vynaloží přiměřené úsilí k posouzení opodstatněnosti nároků a jednání v dobré víře vůči Hostům a Kuchařům, ale vy souhlasíte s tím, že MyCookAround nenese žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli posouzení, které provede v souvislosti s opodstatněností jakéhokoli nároku mezi Hosty a Kuchaři nebo jakýkoli směr, který dává, pokud jde o platby, které mají být provedeny Hostům nebo Kuchařům v souladu s těmito Podmínkami. A také souhlasíte s tím, že Platforma MyCookAround může provést nebo odmítnout vrácení peněz a platby v souladu s těmito Podmínkami a že pokud a v rozsahu, v jakém tak činí, nebude mít žádnou další odpovědnost nebo závazek vůči vám nebo Kuchařovi nebo Hostovi.

8.5.

MyCookAround bude usilovat o vrácení peněz Hostům prostřednictvím stejného platebního prostředku, prostřednictvím kterého byla platba původně provedena, pokud byla platba provedena prostřednictvím Platformy MyCookAround. Pokud takové vrácení není možné, může před zpracováním náhrady vyžadovat další ověření. Host souhlasí s tím, že ponese náklady na směny měn a rizika spojená s výkyvy směnných kurzů měn.

9. NAŠE HODNOTY

9.1.

MyCookAround má přísnou nediskriminační politiku. MyCookAround je ve svém jádru otevřená komunita zaměřená na sbližování lidé z celého světa tím, že podporuje smysluplné sdílené zkušenosti mezi lidmi ze všech částí světa. Naše komunita zahrnuje lidi prakticky ze všech zemí světa. Je to neuvěřitelně rozmanitá komunita, sdružující jednotlivce různých kultur, hodnot a norem.

9.2.

Komunita MyCookAround se zavázala budovat svět, ve kterém se lidé ze všech prostředí cítí vítáni a respektováni, bez ohledu na to, jak daleko odcestovali z domova. Tento závazek spočívá na dvou základních principech, které platí jak pro Kuchaře, tak pro Hosty: začlenění a respekt. Náš společný závazek k těmto zásadám umožňuje každému členovi naší komunity cítit se vítán na MyCookAround bez ohledu na to, kdo jsou, odkud pocházejí, koho uctívají nebo koho milují.

9.3.

Domácí Kuchaři vítají Hosty ze všech prostředí s autentickou pohostinností a otevřenou myslí. Připojit se k MyCookAround, ať už jako Kuchař nebo jako Host, znamená stát se součástí komunity. Předsudky, rasismus a nenávist nemají na naší Platformě místo. Od Kuchařů se vyžaduje dodržování všech platných zákonů jejich zemí, které zakazují diskriminaci na základě takových faktorů, jako jsou rasa, náboženství, národní původ a další níže uvedené, jako MyCookAround se zavazujeme, že budeme více než dodržovat minimální požadavky stanovené zákonem.

9.4.

S ohledem na výše uvedené Kuchaři nesmí:

a) Odmítnout Hosta na základě rasy, barvy, etnicity, národního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
b) Stanovit odlišné podmínky založené na rase, barvě, etnickém původu, národním původu, náboženství, sexuální orientaci, genderové identitě nebo manželském stavu.
c) Zveřejnit jakýkoli post nebo učinit prohlášení, které odrazuje nebo naznačuje preferenci nebo proti jakémukoli hostu z důvodu rasy, barvy, etnicity, národnosti, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.

10. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.

MyCookAround má podrobné zásady ochrany osobních údajů. MyCookAround zpracovává veškeré osobní údaje získané od Uživatelů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu osob tyto údaje a zrušující směrnici 95/46 / ES („GDPR“) a další příslušné právní předpisy.

10.2.

Shromažďujeme několik obecných kategorií informací, které jsou nezbytné pro používání Platformy MyCookAround a poskytování našich služeb. Při používání MyCookAround požadujeme a shromažďujeme následující osobní informace. Tyto informace jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy mezi vámi a námi a pro umožnění plnění našich právních závazků. Bez nich bychom nebyli schopni poskytnout všechny požadované služby. MyCookAround zpracovává zejména následující typy dat:

a) Informace o Účtu: Když se zaregistrujete k Účtu MyCookAround, požadujeme určité informace, například vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, vaši adresu, telefonní číslo a profilový obrázek.
b) Informace o platbě: Chcete-li používat určité funkce Platformy MyCookAround, požadujeme, abyste poskytli určité finanční informace (jako je váš bankovní účet nebo informace o kreditní kartě), aby se usnadnilo zpracování plateb. Než obdržíte první výplatu, může být z bezpečnostních důvodů požadováno nahrání naskenovaného identifikačního dokladu.
c) Komunikace s týmem podpory MyCookAround a dalšími Uživateli: Když komunikujete s MyCookAround nebo používáte Platformu MyCookAround ke komunikaci s ostatními Uživateli, shromažďujeme informace o vaší komunikaci a veškeré informace, které se rozhodnete poskytnout.
d) Informace, které automaticky shromažďujeme z vašeho používání služeb MyCookAround a plateb: Informace o geografické poloze, informace o použití, údaje z protokolu a informace o zařízení, soubory cookie a podobné technologie, informace o platebních transakcích.
e) Informace, které shromažďujeme od třetích stran: služby třetích stran (např. Pokud se podepisujete prostřednictvím sociálních sítí třetích stran), vaše reference od ostatních Uživatelů Platformy MyCookAround.

10.3.

Za žádných okolností nesmí Platforma MyCookAround zpracovávat žádné osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, ani genetická data, biometrická data za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuální život nebo sexuální orientace fyzické osoby.

10.4.

Kdykoli Uživatel poskytne Platformě MyCookAround jakékoli osobní údaje, Uživatel:

a) Výslovně souhlasí s poskytováním příslušných dat Platformě MyCookAround, s ukládáním příslušných dat MyCookAround a s následným předáváním příslušných dat MyCookAround ostatním Uživatelům;
b) Výslovně potvrzuje, že je informován o všech právech, která má Uživatel v souvislosti s poskytováním příslušných údajů Platformě MyCookAround, uchovávání příslušných dat na Platformě MyCookAround a předávání příslušných dat Platformy MyCookAround ostatním Uživatelům; a
c) Výslovně zmocňuje a dává pokyn Platformě MyCookAround ke zpracování příslušných osobních údajů za účelem poskytování Služeb v souladu s těmito Podmínkami, mimo jiné včetně (i) ​​předávání dat jiným Uživatelům, (ii) ukládání dat a ( iii) ověření údajů v souvislosti s fakturací Uživatele za případné částky.

10.5.

Platforma MyCookAround nebude zpracovávat osobní údaje uživatelů jinak než podle pokynů uživatele ve smyslu odstavce 10.4. výše.

10.6.

MyCookAround podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění spolehlivosti svých zaměstnanců a zástupců, kteří mohou mít přístup k osobním údajům uživatelů, a v každém případě zajistí, aby byl přístup přísně omezen na jednotlivce, kteří potřebují znát nebo získat přístup k příslušným osobním údajům, a to striktně nezbytné pro účely poskytování služeb a pro dodržení platných zákonů v souvislosti s povinnostmi dané osoby vůči MyCookAround, zajišťující, aby všichni tito jednotlivci podléhali závazkům týkajícím se důvěrnosti nebo profesním nebo zákonným povinnostem důvěrnosti.

10.7.

S ohledem na současný stav, náklady na provádění a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob, Platforma MyCookAround ve vztahu k osobním datům Uživatelů zavádí vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající tomuto riziku. Při posuzování přiměřené úrovně bezpečnosti MyCookAround vezme v úvahu zejména rizika, která představují zpracování, zejména v důsledku narušení osobních údajů.

10.8.

Berete na vědomí, že výběr jiného Uživatele (ať už Hosta nebo Kuchaře) je vaší výhradní odpovědností. Při výběru konkrétního Uživatele byste měli zvážit také schopnost příslušného druhého Uživatele přiměřeně chránit vaše osobní údaje. Uživatel vyvine maximální úsilí, aby zajistil, že osobní údaje ostatních Uživatelů, které do MyCookAround předává, jsou náležitě chráněny. MyCookAround nepřebírá žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů příslušným Uživatelem, kterému MyCookAround předal osobní údaje jiného Uživatele v souladu s pokyny Uživatele.

10.9.

MyCookAround se zavazuje nezveřejňovat žádné osobní údaje Uživatelů žádné třetí straně, s výjimkou následujících případů:

a) MyCookAround může zveřejnit taková data ostatním Uživatelům Platformy MyCookAround;
b) MyCookAround může tyto údaje sdělit svým zástupcům, zaměstnancům a subdodavatelům ohledně správy Platformy MyCookAround a poskytování Služeb;
c) zveřejnění takových údajů je nezbytné pro splnění povinností MyCookAround;
d) zveřejnění takových údajů je vyžadováno orgány veřejné moci nebo veřejnými činiteli, kteří jsou podle platných právních předpisů oprávněni tyto údaje požadovat a shromažďovat; a
e) ve všech ostatních případech stanovených platným zákonem.

10.10.

MyCookAround poskytne pomoc v případě, že si jakýkoli Uživatel bude přát uplatnit právo na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost nebo jakékoli jiné právo udělené platnými právními předpisy.

10.11.

MyCookAround se zavazuje učinit všechna přiměřená opatření k ochraně osobních údajů Uživatelů před ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, vymazáním a zveřejněním; a, jak to vyžadují platné zákony, zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje přiměřenou důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

10.12.

MyCookAround informuje uživatele bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o porušení osobních údajů, které má vliv na osobní údaje Uživatelů. MyCookAround vyvine přiměřené úsilí k prošetření, zmírnění a nápravě takového porušení osobních údajů.

10.13.

Jak je používáno v této části 10, výrazy „použití“ a „zpracování“ zahrnují použití cookies na počítači, podrobení informací statistické nebo jiné analýze a použití nebo zpracování informací jakýmkoli způsobem, mimo jiné včetně, shromažďování, ukládání , vyhodnocování, úpravy, mazání, používání, kombinování, zveřejňování a přenosu informací v rámci naší organizace nebo mezi našimi přidruženými společnostmi v mezinárodním měřítku.

10.14.

V rozsahu povoleném zákonem si Platforma MyCookAround vyhrazuje právo uvádět na trh výsledky automatického nakládání s údaji prováděné v souladu s těmito Podmínkami.

11. RŮZNÉ

11.1.

V rozsahu povoleném zákonem se tyto Podmínky, jakož i poskytování našich Služeb, řídí a vykládají v souladu s českým právem a veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami a našimi službami budou řešeny výhradně příslušným soudem v České republice, pokud soudy jiné země nemají výlučnou jurisdikci pro projednání věci.

11.2.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu zřízeném těmito Podmínkami se řídí zejména českým zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2450, 2451, 2452 a 2453 občanského zákoníku na jejich vzájemné smluvní vztahy podle těchto Podmínek.

11.3.

Původní verze těchto Podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se obsahu nebo výkladu těchto podmínek nebo nesrovnalosti v anglické verzi a verzi přeložené do jiného jazyka se Podmínky v anglickém jazyce považují za platné, rozhodné a rozhodné v rozsahu povoleném zákonem. Anglická verze Podmínek je k dispozici na Platformě MyCookAround (vyberte anglický jazyk) nebo vám ji lze zaslat na základě vaší písemné žádosti.

11.4.

Pokud se některá část těchto Podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezávaznou, ostatní části těchto Podmínek zůstanou v platnosti. V takovém případě bude neplatné ustanovení vynuceno v plném rozsahu v souladu s platnými právními předpisy a vy přijmete opatření s podobným účinkem jako neplatné, právně neúčinné nebo nezávazné opatření v souladu s obsahem a účelem těchto Podmínek.

11.5.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem [bude doplněno]. V případě potřeby může Platforma MyCookAround tyto Podmínky aktualizovat zveřejněním aktualizovaných Podmínek na svých webových stránkách a tyto Podmínky nabývají účinnosti a účinnosti dnem zveřejnění. Přístupem a / nebo používáním Platformy MyCookAround, jakož i použitím kterékoli z našich Služeb, souhlasíte s aktuálním zněním našich Podmínek zveřejněných na Platformě MyCookAround a zavazujete se je dodržovat.

11.6.

Nesmíte postoupit žádná svá práva nebo povinnosti vůči Platformě MyCookAround žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Platformy MyCookAround.

Česká republika

Etcetera Business and Tourism s.r.o.
IČO: 068 65 453

Dlouhá 38
110 00 Praha 1

E-mail: mycookaround@gmail.com
Tel: +420 605 268 043

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290385/MSPH

Malta

Pieta’ Webee
Marina Street
Tal-Pietà PTA 9041

Švédsko

Måsvägen 7b 1102
22733 lund

UAE

Silicon oasis
Block B
DTEC
Dubai